پادکست ، بسته ای شنیداری است که با رویکردی همه سونگر می کوشد تا اتفاقات جذاب ، سرگرم کننده، خلاقانه و تاثیرگذار در حوزه آگاهی های مربوط به دیابت را به شما انتقال دهد.

 پادکستی که می شنوید، از مجموغه پادکست های دیابت گرام است.